آخرین خبرها

بیانیه‌یی به مناسبت درگذشت نانسی‌هتچ دوپری (1927-2017)

بیانیه‌یی به مناسبت درگذشت نانسی‌هتچ دوپری (1927-2017)

کابل، افغانستان: با اندوه و تاثر عمیق، درگذشت مادرکلان افتخاری افغانستان را اعلان می نماییم و به احترام بانویی می‌ایستیم که نماد فضل، احترام، وفاداری از خود گذشتگی، مناعت طبع و انسانیت بود. نانسی دوپری دوست داشت که به عنوان یکی ازحافظان میراث‌ فرهنگی و تاریخی افغانستان کارکند و هیچ‌گاه خودستایی بلندپروازی را نمی‌پسندید. حتا در آخرین ساعت‌های زندگی خود، همانگونه که با بیماری مبارزه می‌کرد؛ بیماریی که در نهایت جانش را گرفت، نگران اسلایدها و مجموعه عکس‌های تاریخی خود بود که کارش را تمام کند و می‌خواست آن‌ها را به نمایش‌گذارد.