آخرین خبرها

بورسیه های فلبرایت برای جوانان افغان

بورسیه های فلبرایت برای جوانان افغان

مرکز معلومات افغانستان در پوهنتون کابل، برنامه معلوماتی در مورد بورسیه های فلبرایت برای افغانها را که توسط AIESEC افغانستان تنظیم گردیده بود میزبانی کرد