آخرین خبرها

ایدئولوژی قدرت و قدرت ایدئولوژی

ایدئولوژی قدرت و قدرت ایدئولوژی

مرکز معلومات افغانستان امروز میزبان سخنرانی دکتر گوران تربورن پروفسور مشهور دانشگاه کمبریج تحت عنوان "ایدئولوژی قدرت و قدرت ایدئولوژی" بود