آخرین خبرها

بازنمایی مهاجرت در فرهنگ شفاهی افغانها

بازنمایی مهاجرت در فرهنگ شفاهی افغانها

سمینار بازنمایی مهاجرت در فرهنگ شفاهی افغانها، چهارشنبه ده عقرب 1397 در مرکز معلومات افغانستان با حضور دانشجویان، اساتید و علاقمندان برگزار شد