کورس‌های آموزشی

یکی از برنامه‌های «اتاق پژوهش و ارتباطات» برگزاری کورس‌های آموزشی روش تحقیق کیفی و کمی است.  این برنامه بر اساس تقاضای دانشجویان  سال چند بار برگزار می‌گردد.  دانشجویان درباره‌ی عناصر اساسی تحقیق، مفاهیم تحقیق و تحقیقات آکادمیک آموزش‌های لازم را فرا می‌گیرند.

برگزاری سیمینارهای علمی درباره‌ی تفکر و خوانش انتقادی متن از دیگر برنامه‌های این بخش است.