مهاجرت و فرایند تصمیم گیری در خانواده‌های افغان

این پروژه مطالعه دراز مدتِ نگرانی ها، امیدها و پلان هایی است که ممکن در جریان تصیم گیری خانواده ها در کابل اتفاق بیافتد. این پروژه با همکاری دانشگاه سیتی لندن و مرکز معلومات افغانستان در دانشگاه کابل تدوین گردیده است. این پروژه در اول عقرب سال 1395 آغاز و در حمل سال 1396 پایان یافت. مقالات مربوط به پروژه به زبان های دری و پشتو به عنوان بخشی از مجموعه تحقیقات مرکز معلومات افغانستان که در همین مرکز در قالب مجموعه سیمینار ها ارایه شد.