بازنمایی مهاجرت و مهاجر در فرهنگ عامیانه‌ی افغان‌ها

این تحقیق هجده ماهه بر موضوع بازنمایی مهاجرت و مهاجر در فرهنگ عامیانه افغانها به ویژه در شعر عامیانه (دوبیتی و لندی) و همینطور متن ترانه ها و آهنگ های موسیقی تمرکز دارد. این طرح تحقیقی با همکاری سیتی، دانشگاه لندن و مرکز معلومات افغانستان در دانشگاه کابل-ACKU  انجام شد. این طرح از اول اول عقرب سال 1395 آغاز و در حمل سال 1396به پایان رسید. مقالات و نوشته های حاصل از این پژوهش در وبسایت مرکز معلومات افغانستان نشر شد. این نوشته ها همچنین در قالب سلسله سمینارهای ماهیانه در مرکز معلومات ارائه شد.