پالیسی سازی در عرصه مهاجرت

این تحقیق هجده ماهه، به بررسی توسعه‌ی پالیسی مهاجرت در افغانستان، مخصوصا تاثیرگذاری اروپایی بر روند پالیسی سازی می‌پردازد. این طرح تحقیقی با همکاری سیتی، دانشگاه لندن و مرکز معلومات افغانستان در دانشگاه کابل-ACKU انجام می شود. این طرح از اول عقرب سال 1395 آغاز و در حمل سال 1396به پایان رسید. مقالات و نوشته های حاصل از این پژوهش در وبسایت مرکز معلومات به دو زبان پشتو و فارسی دری منتشر خواهد شد و همچنین در قالب سلسله سمینارهای ماهیانه در مرکز معلومات ارائه شد.