مقالات

بازنمایی مهاجرت و مهاجر در فرهنگ عامیانه‌ی افغان‌ها

مقاله کنونی بر موضوع مهاجرت در شعر عامیانه به ویژه دوبیتی و غزل و همینطور متن موسیقی و ترانه‌های افغان‌ها به زبان فارسی است. هدف از این طرح، فهم و تحلیل زمینه‌فرهنگی‌ای است که افغان‌ها در آن زندگی می‌کنند، درباره‌ی آینده می‌اندیشند و تصمیم می‌گیرند. این نوشته مشخصا به صداهای مهاجران می پردازد، به نحوه‌ی توصیف آنها از خود و تجربه زندگی‌شان را در دیار هجرت مورد بررسی قرار می‌دهد

برای داونلود این مقاله اینجا را کلیک کنید 

عدم قطعیت و تصمیم گیری برای مهاجرت

این مقاله بخشی از پروژه تحقیقی “تصمیم گیری برای آینده : مطالعه مورد افغانستان” است که در مرکز معلومات افغانستان انجام شده است. مقاله حاضر به نقش عدم قطعیت در روند تصمیم گیری خانواده های افغان برای مهاجرت می‌گذارد و تاثیری که عدم قطعیت بر امیدها و طرحها و نگرانی های خانواده‌ها افغان می‌گذارد.

عدم قطعیت و تصمیم گیری برای مهاجرت 2018

کارهای ساحوی در کشورهای در حال منازعه: چالش‌ها و راهکارها

این مقاله بخشی از پروژه تحقیقی “تصمیمگیری برای آینده: مطالعه موردی افغانستان” است که در مرکز معلومات افغانستان در حال انجام است. مقاله حاضر درباره روش‌شناسی این تحقیقِ مردمشناسی بحث می‌کند. این تحقیق کیفی به اهمیت روش داده بنیاد و هم چنین چالش های فراروی محققان مردم‌شناسی در کشورهای در حال منازعه می‌پردازد.

تحقیقات ساحوی در کشورهای در حال منازعه؛ چالش ها و راهکارها (ACKU -2017- D- 01)

 مطالعه فرهنگ عامه افغان ها و مهاجرت : رویکردها و کمبودها

این مقاله بخشی از پروژه تحقیقی “ بازنمایی مهاجرت در فرهنگ عامه افغانها” است که در مرکز معلومات افغانستان در حال انجام است. در این نوشتار، رویکردهای محققان داخلی و خارجی در مطالعۀ فرهنگ شفاهی افغان‌ها را بررسی می‌کنیم. در عین حال نگاهی هم به مباحث صورت گرفته در مورد مهاجرت در ادبیات خواهیم انداخت.

مطالعه فرهنگ عامه افغان ها و مهاجرت : رویکردها و کمبودها(ACKU -2018- Jan- 01