پروژه

ارتقای فرهنگ پژوهش در افغانستان از اهداف اصلی مرکز است. به همین منظور ما ضمن ارایه‌ی خدمات پژوهشی نظیر، فراهم آوردن منابع پژوهشی، برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی ، به دنبال اجرای پروژه‌های پژوهشی در همکاری با نهادهای پژوهشی نیز هستیم.
اولین پروژه پژوهشی مرکز معلومات افغانستان در همکاری با دانشگاه سیتی لندن در زمینه‌ی مهاجرت است که از سه بخش تشکیل شده است: بخش نخست، مهاجرت و فرایند تصمیم گیری در خانواده‌های افغان، بخش دوم، مهاجرت و پالیسی سازی و بخش سوم، بازنمایی مهاجرت و مهاجر در فرهنگ عامیانه‌ی افغان‌ها است.این پروژه توسط نهادهای زیر تمویل می شود: صندوق تحقیقات چالش های جهانی (GCRF)، انجمن تحقیقات اجتماعی و اقتصادی (ESRC) و انجمن تحقیقات هنر و علوم انسانی ( AHRC).
مهاجرت و فرایند تصمیم گیری در خانواده‌های افغان
این پروژه مطالعه دراز مدتِ نگرانی ها، امیدها و پلان هایی است که ممکن در جریان تصیم گیری خانواده ها در کابل اتفاق بیافتد. این پروژه با همکاری دانشگاه سیتی لندن و مرکز معلومات افغانستان در دانشگاه کابل تدوین گردیده است. این پروژه در اول عقرب سال 1395 آغاز و در حمل سال 1396 پایان یافت. مقالات مربوط به پروژه به زبان های دری و پشتو به عنوان بخشی از مجموعه تحقیقات مرکز معلومات افغانستان که در همین مرکز در قالب مجموعه سیمینار ها ارایه شد.