اهدای کتاب

محترم حسین فخری یک دوره از آثار ارزشمند وپرمحتوای “ادبیات افغانستان” را جهت مطالعه وترويج و توسعه فرهنگ به مرکز معلومات افغانستان در پوهنتون کابل اهدا کرد، رهبری مرکز معلومات افغانستان در پوهنتون کابل از اقدام خیر خواهانه ایشان تشکر و قدردانی میکند. مرکز معلومات، منابع ارزشمند را فهرستنویسی و با توجه به حق نشر – آن را اسکن کرده و از طریق دیتابس آنلاین  www.acku.edu.af (که قابلیت جستجو در ابعاد مختلف را دارد) در اختیار علاقمندان قرار داده است.

 

هرآن کس خدمت جانان به جان کرد          به گیتی نام خود را جاویدان کرد