توزیع بیش از هفت صد جلد کتاب به مکتب‌ها و کتابخانه‌های عامه بامیان

هفته گذشته بیش از هفت صد جلد کتاب به دو کتابخانه کتابخانه های مکاتب و نهادهای اجتماعی- فرهنگی بامیان  توزیع شد. این کتاب‌ها به دو مکتب و چهار نهاد اجتماعی- فرهنگی  توزیع شد. برنامه «توانا» یکی از برنامه های مهم مرکز معلومات افغانستان است که برای ترویج فرهنگ مطالعه به چاپ و توزیع کتاب می‌پردازد.