برنامه رونمایی دیتابیس انلاین قوانین افغانستان

برنامه رونمایی دیتابیس انلاین قوانین افغانستان

مرکز معلومات افغانستان روز چهارشنبه اول برج حوت بزرگترین و جامع ترین دیتابیس اسناد تقنینی افغانستان را رونمایی کرد.

با ایجاد این دیتابیس انلاین، دانشجویان، استادان، پژوهشگران، نهاد های قضایی، سازمان های دولتی و غیر دولتی و در مجموع همه ی مردم می توانند با استفاده از ماشین جستجوی پیشرفته و سریع این دیتابیس به تمامی قوانین نافذ و غیر نافذ کشور از سال 1342 به اینطرف به صورت آسان دست یابند.

در ابتدای برنامه، آقای وحید وفا؛ رییس اجرایی این مرکز روش جستجوی قوانین را به شمول قابلیت های کاربردی آن به صورت همه جانبه توضیح داده و تعدادی از قوانین افغانستان را با استفاده از گزینه ها و فیلتر های این دیتابیس به حاضرین این برنامه به صورت عملی نشان دادند که مورد توجه قرار گرفت.

در بخش بعدی برنامه محترم داکتر سیر مهجور؛ معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی و خانم سونیا اقبال؛ رییس نهاد جامعه ی باز افغانستان در رابطه با اهمیت این دیتابیس و نیازمندی دسترسی به قوانین در افغانستان صحبت نمودند و نقش این دیتابیس را در گسترش زمینه های پژوهش علمی در کشور موثر خواندند. داکتر مهجور ضمن بیان نظریات و نقد شان، به تمجید ایجاد چنین دیتابیس حقوقی از سوی مرکز معلومات افغانستان پرداخته و آنرا دستاوردی بزرگ برای جامعه ی حقوقی و علمی افغانستان خواندند.

در اخیر برنامه، این دیتابیس از طرف متخصصان حوزه ی حقوق به نقد و بررسی گرفته شد و مهمانان سخنران پیشنهادات اصلاحی شان را برای غنامندی بیشتر این دیتابیس ارایه نمودند.