انرژی در یک نگاه

برنامه ی علمی انرژی در یک نگاه:

برنامه ی علمی «انرژی در یک نگاه» روز یکشنبه 21 ماه اپریل از سوی انجمن مهندسان و انجنیران افغان در مرکز معلومات افغانستان برگزار گردید.

آقای ” سید عبدالعزیز عظیمی” رییس شرکت (Technologists inc) به ارایه ی سمینار علمی یی راجع به انرژی و کاربرد آن پرداخت. او در آغاز سخن هایش در رابطه با تعریف انرژی و انواع آن سخن گفت. همچنان، ایشان در ادامه ی سخنهایش به تعریف (thermodynamic)  پرداخت. او افزود: ترمودینامیکس شاخه ای از علم فزیک است که با حرارت و درجه دما و ارتباط آنها با انرژی و کار بحث می کند.

در ادامه، او  منابع انرژی را به معرفی گرفت که خلاصه ی آن چنین است:

منابع انرژی در ابتدا دو نوع هستند یکی منابع اولیه یا منابع قابل تجدید و دوم، منابع غیر قابل تجدید.او به بیان تفاوت میان مواد سوختی و انرژی پرداخته و گفت که برق خود انرژی نبوده بلکه یک نوع حامل برای انرژی است.ایشان در ادامه ی سخنهایش واحد های اندازه گیری برای انرژی را توضیح داد. می توان گفت آقای عزیزی بحث جالب علمی و جدیدی را برای معرفی انرژی و کاربرد آن داشت.

در انتهای برنامه نیز حاضرین سوالات خویش درین زمینه را با ارایه دهنده ی سیمنار در میان گذاشتند.