دومین کنفرانس ملی خبرنگاری در افغانستان

 کنفرانس ملی خبرنگاری در افغانستان:

دومین کنفرانس ملی خبرنگاری در افغانستان روز شنبه 20 اپریل از سوی مرکز تحقیقاتی خبرنگاری پیک در مرکز معلومات افغانستان برگزار گردید.

درین برنامه جمعی از کارمندان این مرکز تحقیقی-خبرنگاری و تعدادی از خبرنگاران گرد هم آمدند. آقای “جاوید روستاپور؛ یک تن از خبرنگاران مرکز تحقیقی و خبرنگاری پیک، گزارش سالانه ی پیشرفت ها، کارکرد ها، کمیت و کیفیت خبرنگاری و گزارش دهی و همچنان تنوع و چگونگی سوژه های خبری را به مهمانان ارایه کردند.

برگزارکنندگان این برنامه، راجع به نقش زنان در تحقیق و خبرنگاری نیز سخن زدند و در رابطه با اولویت ها و اهداف شان برای تحقیق، خبرنگاری و گزارش دهی در طی سال جاری صحبت کردند.

در پایان برنامه نیز آنها میز گردی برای پاسخ به سوالات خبرنگاران به راه انداختند.