گروه کتابخوانی “قاف قصه”

گروه کتابخوانی قاف قصه

گروه کتابخوانی قاف قصه متشکل از جوانانی ادب دان و تحصیل کرده ایست که هفته ای یکبار برای خوانش و نقد آثار ادبی از نویسنده های جهان گرد هم می آیند و پس از به خوانش گرفتن آن به ابراز نظریات خویش می پردازند.

امسال (1398) پنجمین سالی است که آنها درین مرکز گردهم می آیند و عرصه ی ادب و نویسندگی را ترک نمی کنند.

این گروه تا کنون کتابهایی با عناوین و موضوعات مختلف از نویسندگانی چون: آلبرکامو، تولستوی و دیگر نویسندگان را به نقد و بررسی گرفته اند.