طبقه بندی قوانین بر اساس سلسله مراتب

12.23.2017
admin
از ویژگیهای مهم دیتابیس قوانین افغانستان در مرکز معلومات افغانستان، دسته بندی قوانین بر اساس سلسله مراتب است. این دیتابیس در حال انجام و تکمیل شدن می باشد.

شریک با دوستان

کامنتبرای تنظیمات گراواتار به عنوان عکس کاربری تان لطفابه سایت گراواتارمراجعه کنید