کتاب‌های ACKU به هلمند رسید

کتاب‌های ACKU به هلمند رسید
02.25.2018
communications

هلمند از ولایات ناامن کشور است. اما این ناامنی‌ها در لشکرگاه مرکز ولایت تاثیر چندانی بر اراده‌ی مردم برای فراگیری آموزش‌های رسمی نداشته است. گرچه امکانات آموزشی در مرکز این ولایت محدود است ولی مکتب‌ها و مراکز تعلیمی به روی شاگردان باز اند.
همکار ساحه‌یی ما در جریان دیدار از کتابخانه‌های توانا/ځواکمن در لشکرگاه بیش از هشت‌صد عنوان کتاب به این کتابخانه‌ها توزیع کرد.
برنامه‌ی توانای مرکز معلومات افغانستان در مرکز این ولایت سه کتابخانه را پیش از این تاسیس کرده بود و یک کتابخانه را هفته‌ی گذشته در لیسه‌ی نسوان لشکری بازار غربی تاسیس کرد.
این کتابخانه به حمایت مالی مرکز فرهنگی آموزشی بریتانیا British Council و به همکاریACKU ایجاد شده است. لیسه نسوان لشکری بازار 3500 دانش آموز دارد.
بر اساس ارزیابی سالانه‌ی تیم ساحه‌یی توانا، سالانه بیش از چهارهزار نفر از کتابخانه‌های ACKU در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند مستفید می‌شوند.

شریک با دوستان

کامنتبرای تنظیمات گراواتار به عنوان عکس کاربری تان لطفابه سایت گراواتارمراجعه کنید