پایگاه پژوهشی مرکز معلومات افغانستان در دانشگاه جیندال هند افتتاح شد

پایگاه پژوهشی مرکز معلومات افغانستان در دانشگاه جیندال هند افتتاح شد
07.18.2016
communications

مرکز معلومات افغانستان مهمترین پایگاه الکترونیکی در مورد افغانستان شناسی است که در دانشگاه جیندال هند افتتاح شد. این مرکز حاوی مهمترین منابع در زمینه افغانستان شناسی است که از سالهای دور بدین سو جمع آوری شده و تعداد قابل توجهی از این منابع به صورت الکترونیک در اختیار پژوهشگران قرار گرفته است و این برنامه در حال توسعه است.
افتتاح پایگاه مرکز معلومات افغانستان در دانشگاه جیندال هند در راستای توسعه همکاریهای بین المللی بین مراکز پژوهشی و آموزشی به منظور توسعه و تقویت پژوهشها در زمینه افغانستان شناسی صورت گرفته است. این پایگاه پژوهشی زمینه دسترسی پژوهشگران و محصلان این دانشگاه را به منابع موجود در مرکز معلومات افغانستان به صورت رایگان فراهم میکند و از تازه ترین تحقیقات در زمینه افغانستان با رویکردهای مختلف اطلاع رسانی میکند.

شریک با دوستان

کامنتبرای تنظیمات گراواتار به عنوان عکس کاربری تان لطفابه سایت گراواتارمراجعه کنید