رویکرد چین در افغانستان

04.22.2017
communications

مرکز منبع معلومات افغانستان در پوهنتون کابل قرار است میزبان سخنرانی دکتر شارما استاد دانشگاه جیندال با موضوع “رویکرد چین در افغانستان” باشد. این برنامه به روز شنبه تاریخ 15 اپریل مطابق با  26 حمل سال 1396 برگزار می‌شود.اشتراک در این برنامه آزاد میباشد.

شریک با دوستان

کامنتبرای تنظیمات گراواتار به عنوان عکس کاربری تان لطفابه سایت گراواتارمراجعه کنید