آینده افغانستان پس از پادرمیانی ایالات متحده و ناتو؛ تعهدات فراموش شده

آینده افغانستان پس از پادرمیانی ایالات متحده و ناتو؛ تعهدات فراموش شده
07.26.2017
communications

برنامه سخنرانی داکتر محمد نظیف شهرانی استاد دانشگاه ایندیانا در مرکز معلومات افغانستان تحت عنوان “آینده افغانستان پس از پادرمیانی آمریکا و ناتو” با حضور محصلین و استادان دانشگاه و محققین برگزار شد. وی در ابتدا به طرح انواع امپراطوریها در جهان پرداخت و سپس از استعمار نو و ” امپراطوری بر اساس اعتماد یا دعوت” سخن گفتند که در آن قدرتهای بزرگ، منافع خویش را در حضور در کشورهای دیگر جستجو میکنند. وی در ادامه به این موضوع پرداخت که رسیدن به توسعه در کشورهای کنونی در دنیا بر اساس باز بودن حضور مردم درعرصه سیاست و اقتصاد شکل میگیرد، بدین معنا که هر چه عرصه، برای مشارکت بیشتر مردم در سیاست و اقتصاد باز شود، به همان میزان یک کشور شانس بیشتری برای توسعه دارد و هر چقدر بر میزان انحصار در سیاست و اقتصاد افزوده شود، به همان میزان شانس توسعه و ثبات از بین می‌رود. در افغانستان کنونی ضرورت تعدیل و بازنگری در قانون اساسی مهم است زیرا قانون اساسی کنونی بیشتر بر یک دولت متمرکز تاکید دارد که زمینه های حضور مردم در سیاست و اقتصاد را کاهش میدهد، در حالی که افغانستان برای رسیدن به ثبات و توسعه، نیازمند گذر از یک سیستم متمرکز به یک سیستم باز است که بیشترین زمینه مشارکت مردم در سیاست و اقتصاد را فراهم کند.این برنامه به پرسش و پاسخ پایان یافت.

شریک با دوستان

کامنتبرای تنظیمات گراواتار به عنوان عکس کاربری تان لطفابه سایت گراواتارمراجعه کنید