موقعیت

“مرکز منبع معلومات افغانستان” در داخل دانشگاه کابل، نزدیک فاکولته ساینس موقعیت دارد.