جمع آوری کتاب

کلیکسیونهای مرکز معلومات افغانستان به صورت مداوم جمع آوری و توسعه می یابند. مجموعه هاي موجود در مرکز منبع معلومات افغانستان  بیشتر از ۱۵۰۰۰۰ اسناد متعلق به افغانستان است که شامل كتابها ، گزارش‌های تحقیقی ، نقشه ها ، اخبار و جراید ، مجلات ، پوستر ها ، عکس های تاریخی افغانستان، رساله ها و بروشور‌ها و مجموعه‌هایی از نشرات مجاهدين ،فهرست كتابها ، ويدیو کست ها، كست‌هاي سمعی وبصری و دي وي دي ها  وغیره که تمام موضوعات را در بردارد  و کارمندان مرکز منبع معلومات افغانستان به صورت مداوم اسناد را از تمام ارگانهای دولتی و غیر دولتی جمع آوری کرده و برخی از سازمانها نیز نشرات خود را به طور مرتب به این مرکز ارسال می‌کنند. ازشما تقاضا مندیم تا جهت غنامندی هر چه بیشتر این کتابخانه در انتخاب و هدیه کتاب و سایر منابع تحقیقی با ما همکاری کنید

IMG 7014 IMG 6847 humanrightcommession3 23232321 (1)
IMG 7014