شاخه های معلوماتی مرکز

شاخه مرکز منبع معلومات افغانستان در دانشگاه کابل و برخی ولایات تاسيس شده است. شاخه مرکز منبع معلومات افغانستان در واقع كتابخانه آنلاینی است که  مکان لازم را برای دسترسی به فهرست داشته های این مرکز واستفاده از اسناد دیجیتالی  موجود فراهم می کند تا محصلین ومحققین بتوانند جهت انجام تحقیقات خویش از این منابع بهره گیرند  وهمچنین زمینه همكاری وآموزش کتابداران کتابخانه های دانشگاه در رشته کتابداری وتوانمند ساختن آنها در پیشبرد امور فنی کتابخانه فراهم شود.