مهاجرت و فرآیند تصمیم گیری در خانواده های افغان

این پروژه مطالعه دراز مدتِ نگرانی ها، امیدها و پلان هایی است که ممکن در جریان تصیم گیری خانواده ها در کابل اتفاق بیافتد. این پروژه با همکاری دانشگاه سیتی لندن و مرکز معلومات افغانستان در دانشگاه کابل تدوین گردیده است. این پروژه در اول نوامبر سال 2016 آغاز و در آپریل سال 2018 پایان می یابد. مقالات مربوط به پروژه به زبان های دری و پشتو به عنوان بخشی از مجموعه تحقیقات مرکز معلومات افغانستان که در همین مرکز در قالب مجموعه سیمینار ها ارایه می شود، چاپ و نشر خواهد شد. مجموعه مقالات انگلیسی نیز به مجله های بین المللی فرستاده و نشر خواهد گردید.
اعضای این گروه تحقیق، مُنا حسینی و راضیه رضایی می باشد که تحت نظارت داکتر لیزا شوستر مصاحبه های مداوم را با خانواده های افغان ترتیب می کنند. در جریان این مصاحبه ها، چگونگی برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری خانواده‌های افغان برای آینده‌شان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
این پروژه توسط نهادهای زیر تمویل می شود: صندوق تحقیقات چالش های جهانی (GCRF)، انجمن تحقیقات اجتماعی و اقتصادی (ESRC) و انجمن تحقیقات هنر و علوم انسانی ( AHRC).

 

 

                          سمینارهای این بخش از تحقیق
– چالش های فراروی تحقیقات مردم شناسی در افغانستان، 26 آپریل، 2017
– مرور ادبیات، فرآیند تصمیم گیری در خانواده ها، 12 جولای، 2017
– تصمیم گیری در خانواده های افغان برای آینده، 1 نوامبر، 2017
– کنفرانس مهاجرت، 14 مارچ ، 2018