مقالات پژوهشی

کارهای میدانی در کشورهای در حال منازعه: چالش‌ها و راهکارها

این مقاله بخشی از پروژه تحقیقی “تصمیمگیری برای آینده: مطالعه موردی افغانستان” است که در مرکز معلومات افغانستان در حال انجام است. مقاله حاضر درباره روش‌شناسی این تحقیقِ مردمشناسی بحث می‌کند. این تحقیق کیفی به اهمیت روش داده بنیاد و هم چنین چالش های فراروی محققان مردم‌شناسی در کشورهای در حال منازعه می‌پردازد.

مقالات تازه

تحقیقات ساحوی در کشورهای در حال مناسعه؛ چالش ها و راهکارها (ACKU -2017- D- 01)