مقالات پژوهشی

  • کارهای ساحوی در کشورهای در حال منازعه: چالش‌ها و راهکارها

این مقاله بخشی از پروژه تحقیقی “تصمیمگیری برای آینده: مطالعه موردی افغانستان” است که در مرکز معلومات افغانستان در حال انجام است. مقاله حاضر درباره روش‌شناسی این تحقیقِ مردمشناسی بحث می‌کند. این تحقیق کیفی به اهمیت روش داده بنیاد و هم چنین چالش های فراروی محققان مردم‌شناسی در کشورهای در حال منازعه می‌پردازد.

تحقیقات ساحوی در کشورهای در حال منازعه؛ چالش ها و راهکارها (ACKU -2017- D- 01)

  •  مطالعه فرهنگ عامه افغان ها و مهاجرت : رویکردها و کمبودها

این مقاله بخشی از پروژه تحقیقی “ بازنمایی مهاجرت در فرهنگ عامه افغانها” است که در مرکز معلومات افغانستان در حال انجام است. در این نوشتار، رویکردهای محققان داخلی و خارجی در مطالعۀ فرهنگ شفاهی افغان‌ها را بررسی می‌کنیم. در عین حال نگاهی هم به مباحث صورت گرفته در مورد مهاجرت در ادبیات خواهیم انداخت.

مطالعه فرهنگ عامه افغان ها و مهاجرت : رویکردها و کمبودها(ACKU -2018- Jan- 01)