پالیسی سازی در عرصه مهاجرت

این تحقیق هجده ماهه، به بررسی توسعه‌ی پالیسی مهاجرت در افغانستان، مخصوصا تاثیرگذاری اروپایی بر روند پالیسی سازی می‌پردازد. این طرح تحقیقی با همکاری سیتی، دانشگاه لندن و مرکز معلومات افغانستان در دانشگاه کابل-ACKU انجام می شود. این طرح از اول نوامبر 2016 آغاز و آخر آپریل 2018 به پایان می رسد. مقالات و نوشته های حاصل از این پژوهش در وبسایت مرکز معلومات به دو زبان پشتو و فارسی دری منتشر خواهد شد و همچنین در قالب سلسله سمینارهای ماهیانه در مرکز معلومات ارائه می شود. مقالاتی که به زبان‌های انگلیسی نوشته می شوند به مجلات علمی بین المللی ارسال خواهند شد.تیم تحقیق (دکتر لیزا شوستر و رضا حسینی) از روشهای مختلفی برای جمع آوری داده‌ها- مخصوصا مصاحبه‌های ساخت نیافته، تحلیل اسناد و مشاهده مشارکتی- استفاده خواهند کرد.
این پروژه توسط نهادهای زیر تمویل می شود: صندوق تحقیقات چالش های جهانی (GCRF)، انجمن تحقیقات اجتماعی و اقتصادی (ESRC) و انجمن تحقیقات هنر و علوم انسانی ( AHRC).

 

                          سیمینارهای این بخش از تحقیق
– گزیده پالیسی 1، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان 20 سنبله 1396 (برگزار شد)
– گزیده پالیسی 2 مرکز معلومات افغانستان در پوهنتون کابل 22 سنبله 1396 (برگزار شد)
– سیمینار پالیسی مرکز معلومات افغانستان در پوهنتون کابل 6 جدی 1396
– کنفرانس مهاجرت مرکز معلومات افغانستان در پوهنتون کابل 23 حوت 1396