پژوهش

ایجاد فضای مناسب تحقیقاتی و پژوهشی در کشور از نیازهای بنیادی است. آموزش دانشجویان، تدرس روش تحقیق، تحلیل انتقادی و راهنمایی دانشجویان و محققان برای نوشتن مقالات علمی- پژوهشی از جمله برنامه‌هایی این مرکز است.


کورس‌های آموزشی

مرکز معلومات افغانستان – واحد پژوهش، آموزش‌های اساسی را در زمینه روش تحقیق کیفی و کمی در علوم اجتماعی برای محصلین

ادامه مطلب...

منابع

مرکز معلومات افغانستان در پوهنتون کابل دارای اطاق تحقیق و مطالعه مجهز به اینترنت پرسرعت و کمپیوتر است

ادامه مطلب...

مقالات

مقاله کنونی بر موضوع مهاجرت در شعر عامیانه به ویژه دوبیتی و غزل و همینطور متن موسیقی

ادامه مطلب...

پروژه

ارتقاء فرهنگ پژوهش در افغانستان از اهداف اصلی مرکز معلومات افغانستان در پوهنتون کابل است

ادامه مطلب...

آموزش های تخصصی تحقیقی

___________________