کتاب‌خانه

این مرکز منابع تحقیقاتی را تهیه و فهرست‌نویسی کرده و سپس با رعایت حق نشر آن‌ها را اسکن نموده و از طریق دیتابس آنلاین همگانی می‌سازد. در حال حاضر منابع موجود در این مرکز به بیش از 160,000 سند می‌رسد.


کتاب های ویژه کتابخانه

جایی برای دست‌رسی به منابع پژوهشی – تحقیقاتی به زبان‌های ملی و بین‌المللی

___________________

اسناد ویژه

ACKU’s major focus is facilitating research using its collection

ACKU’s major focus is facilitating research using its collection of over 150,000 documents in Dari,

Conference: Preserving Afghanistan’s Cultural Heritage(9-11 September 2014)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Necessitatibus eligendi, doloremque, soluta quisquam facilis provident,