وروستني خبرونه

اووه رنګه پتنګ (کاغذ باد)

اووه رنګه پتنګ (کاغذ باد)

«اووه رنګه پتنګ» دهغه کتاب نوم دی چې د افغانستان د معلوماتو د مرکز د خپرونو څانګې له خوا نوې په ښکلې بڼه ۲۰×۲۰ سانتي متره کچه خپور شو.