وروستني خبرونه

افغان ماشومانو او نویو ځوانانو ته له مثبت پیغام سره ادبیات

افغان ماشومانو او نویو ځوانانو ته له مثبت پیغام سره ادبیات

د داستان لیکنې دسیالي لپاره لومړنۍ عمومي بلنه(د ماشوم او نویوځوانانو رُمان) ځواکمن/توانا په کابل پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو مرکز ACKU د ځواکمن/توانا د پروګرام (ABLE ) له لارې د ماشومانو او نویو ځوانانو لپاره د داستان لیکنې د سیالي لومړنۍ عمومی بلنه اعلانوي.