وروستني خبرونه

نانسی هېټچ ډوپری

نانسی هېټچ ډوپری

د افغانستان د فرهنګ او تاریخ مشهوره امریکایۍ پوهه نانسي هېټچ ډوپري د خپل عمر ۵ لسیزې په افغانستان کې تېرې کړې.