اووه رنګه پتنګ (کاغذ باد)

اووه رنګه پتنګ (کاغذ باد)
۱۰٫۶٫۱۳۹۶
communications

«اووه رنګه پتنګ» دهغه کتاب نوم دی چې د افغانستان د معلوماتو د مرکز د خپرونو څانګې له خوا نوې په ښکلې بڼه ۲۰×۲۰ سانتی متره کچه خپور شو.

نوموړی کتاب په څلور رنګونو  او دوه څلوېښت پاڼو کې ماشومانو له پاره اووه لنډې روزنیزې کیسې لری چې د ښاغلی محمد سرور رجایی په زیار او کوښښ سره راټولې شوی او د سید محی الدین هاشمی له خوا پښتو ته ژباړل شوی دی.

د نیکه رازونه،

د سرو مڼو ونه،

کوچنی خبررسوونکې الوتونکې،

دغاړه کۍ راز،

پنځه ګون،

که یو پنډوس وای!

اووه رنګه پتنګ (کاغذ باد)

دا دهغو کیسو سرلیکونه دی چې په دې ټولګه کې راټولې شوی دی. هریو داستان (کیسه) په ښکلې انځورګرۍ او ښکلو پاڼو سره جوړ شوی دی، په دې کتاب کې داسې انځور ګری شوې چې د کیسو پیغامونه په ښه توګه ماشومانو ته رسوی او د ماشومانو له پاره زړه راښکونکی دی.

نوموړی کتاب په روانه او ساده دری او پښتو ژبو تیار شوی دی. د دې کتاب لیکنې  لوستونکی انسانی مینې، د ښو نیکو او لوړو هدفونو ، د ثبات د دوام، او نورو ته د درناوۍ له پاره هڅوی.

د پلورلو مرکز

په کابل پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو مرکز

د افغان سید جمال الدین د مقبری ترڅنګ

د اړیکې شمیره: ۰۷۰۰۲۴۴۹۳۸

دملګری سره شریک کول

Commentبرای تنظیمات گراواتار به عنوان عکس کاربری تان لطفابه سایت گراواتارمراجعه کنید