مهاجرت او مهاجرین په شفاهی کلتور کې

دغه اتلس میاشتنې پروژه، په افغان شفاهی کلتور کې د مهاجرت او د مهاجرینو انځور باندې تمرکز کوی په ځانګړې ډول په دوبیتې ګانو، سندرو او لنډیو کې. دا پروژه د لندن د سیټې پوهنتون او په کابل پوهنتون کې د افغانستان د زیرمې مرکز تر مینځ په ګډه همکاری سر ته رسیږی.‫‬‬‬‬‬‬‬‬‬
دا پروژه د۲۰۱۶ میلادی کال د نومبر په اوله نیټه پیل شوه او د ۲۰۱۸ میلادی کال د اپریل په میاشت کې به پای ته رسیږی ‫.‬ د دې پروژې ‫څیړنیز راپورونه به په دری او پښتو ژبو کې په کابل پوهنتون کې د افغانستان د زیرمې مرکز‬ ‫څخه د څیړنیز را‬پورونو لړۍ کې خپریږی او د دې مرکز په څیړنیزو سیمینارونو لړی کې به وړاندې کیږی‫.‬ په انګلیسی او فرانسوې ژبو څیړنیز راپورونه به نړیوال ژورنالونو کې چاپ کولو د پاره سپارل کیږی‫.‬ د دې څیړنې ټیم دوکتور بلقیس علوی، دوکتور لیزا شوسټر او ریاض شینواری، به د کابل پوهنتون د تیاتر څانګې کارمندانو سره همکاری کوی چې د پروژې په پاې کې د دې معلوماتو څخه یوه تیاتری ننداره جوړه کړی.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‫‬ دا پروژه د نړیوال ننګونو تحقیق فنډ Global Challenges Research Fund ، د اقتصادی او ټولنیزو څیړنوشورا the Economic and Social Research Council او د هنر او بشری حقونو څیړنې شورا The Arts and Humanities Research Council لخوا چې د بریتانیا تمویلونکی موسسې دی، تمویل کیږی. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬