د مهاجرت یالیسی جوړونه ‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

دغه اتلس میاشتنی پروژه په افغانستان کې د مهاجرت په اړه د پالیسی وده او په ځانګړې ډول د دې پالیسی په اړه د اروپایی اتحادیې اغیزه ارزونه کوی‫.‬ دا پروژه د لندن د سیټی پوهنتون او په کابل پوهنتون کې د افغانستان د زیرمې مرکز تر مینځ په ګډه همکاری سر ته رسیږی‫.‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
دا پروژه د۲۰۱۶ میلادی کال د نومبر په اوله نیټه پیل شوه او د ۲۰۱۸ میلادی کال په اپریل میاشتې کې به پای ته رسیږی‫.‬ د دې پروژې ‫څیړنیز راپورونه به په دری او پښتو ژبو کې په کابل پوهنتون کې د افغانستان د زیرمې مرکز‬ ‫څخه د دی مرکز څیړنیړ را‬پورونو لړی کې خپریږی‫.‬ او د دې مرکز په څیړنیزو سیمینارونو لړی کې به وړاندې کیږی‫.‬ په انګلیسی ژبه څیړنیز راپورونه به نړیوال ژوزنالونو کې چاپ کولو د پاره سپارل کیږی‫.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
د ‫څیړنې ټیم دوکتور لیزا شوسټر او رضا حسینی د معلوماتو راټولولو د پاره ګد میتودونه کاروی چې په هغې کې نیمه ساختی مرکې ، د اسنادو څیړنه او د ګډونوالو څارنه شامله ده. دا پروژه د بریتانیا ډونرانو: نړیوال ننګونو تحقیق فنډ Global Challenges Research Fund ، د اقتصادی او ټولنیزو څیړنو شورا the Economic and Social Research Council او د هنر او بشری حقونو څیړنې شورا The Arts and Humanities Research Council لخوا تمویل کیږی.‬