څیړنیزې مقالې

  • د شخړې اغیزمنو هیوادونو کې ساحوی کار ترسره کول: ننګونې او تګلارې

دا مقاله د څیړنې د پروژې یوه برخه ده — د راتلونکی لپاره پریکړه کول: د افغانستان قضیه — چې اوس محال د افغانستان د معلوماتو مرکز کې ترسره کیږې. دا مقاله د انتروپالوژیکی څیړنې د میتودولوژی څخه بحث کوی. دا کیفی څیړنه د ګراونډډ(Grounded) تیوری د میتود اهمیت او همدارنګه هغه ننګونې چې د منازعې هیوادونو کې د څیړونکو مخ ته راځی مطالعه کوی.

د شخړې اغیزمنو هیوادونو کې ساحوی کار ترسره کول (۱۱- ۱۱-)

 

  • د افغان عامه کلتور مطالعه او مهاجرت: تګلارې او نیمګړتیاوې

دا مقاله د څیړنیزی پروژې” په افغان عامه کلتور کې د مهاجرت انځور” څخه ده، چې دا وخت د افغانستان د معلوماتو مرکز کې روانه ده. په دې لیکنه کې مونږ د کورنیو او بهرنیو څیړونکو د افغانستان د شفاهې کلتور د مطالعې په اړه تګلارې ګورو. په همدې حال کې په ادبیاتو کې د مهاجرت انځور باندی به هم بحث وکړو.

د افغان عامه کلتور مطالعه او مهاجرت: تګلارې او نیمګړتیاوې (۱۰- ۱۲- ۲۰۱۷- ACKU)