څیړنیزې مقالې

د شخړې اغیزمنو هیوادونو کې ساحوی کار ترسره کول: ننګونې او تګلارې

دا مقاله د څیړنې د پروژې یوه برخه ده — د راتلونکی لپاره پریکړه کول: د افغانستان قضیه — چې اوس محال د افغانستان د معلوماتو مرکز کې ترسره کیږې. دا مقاله د انتروپالوژیکی څیړنې د میتودولوژی څخه بحث کوی. دا کیفی څیړنه د ګراونډډ(Grounded) تیوری د میتود اهمیت او همدارنګه هغه ننګونې چې د منازعې هیوادونو کې د څیړونکو مخ ته راځی مطالعه کوی.

وروستنۍ څیړنې

د شخړې اغیزمنو هیوادونو کې ساحوی کار ترسره کول: ننګونې او تګلارې (ACKU -2017- P- 01)