د کورنیو پریکړې نیونې

دا پروژه په کابل کې د یو شمیر کورنیو د ویرو، هیلو او د دوی د پلانونو یوه اوږد مهاله مطالعه ده‫.‬ دا پروژه د لندن سیټی پوهنتون او په کابل پوهنتون کې د افغانستان د زیرمې مرکز تر مینځ په ګډه همکاریو تر سره کیږی. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬
دا پروژه د۲۰۱۶ میلادی کال د نومبر په اوله نیټه پیل شوه او د ۲۰۱۸ میلادی کال د اپریل په میاشت کې به سر ته رسیږی‫.‬ د دې پروژې ‫څیړنیز راپورونه به په دری او پښتو ژبو کې به د کابل پوهنتون د افغانستان د زیرمې مرکز‬ ‫څخه د څیړنیز را‬پورونو لړی کې خپریږی‫.‬ او د دې مرکز په څیړنیزو سیمینارونو کې به وړاندې کیږی‫.‬ په انګلیسی ژبه څیړنیز راپورونه به نړیوال ژورنالونو کې چاپ کولو د پاره سپارل کیږی. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
څیړنیز ټیم، مونا حسینې او رضیه رضایی د ډاکټر شوسټر تر مدیریت لاندې د کورنیو بیا تکراری مرکې کوی ترڅو د پیچلې پروسې په اړه پوه شی چې کورنۍ او د کورنۍ غړی د خپل راتلونکې په اړه څرنګه پریکړې کوی. دا پروژه د نړیوال ننګونو تحقیق فنډ Global Challenges Research Fund ، د اقتصادی او ټولنیزو څیړنو شوراThe Economic and Social Research Council او د هنر او بشری حقونو څیړنې شوراThe Arts and Humanities Research Council لخوا چې د بریتانیا تمویلونکې موسسې دی، تمویل کیږی.