دیجیټل کول

ډیجیټل کول (Digitization)

په اوس وخت کې له ۱,۸۰۸,۱۱۴ مخونو څخه زیات بیلابیل موضوعات سکن شوی او د ۵۶۴۴۰ په شاوخوا کې بریښنایی کتابونه، مجلې، ورځپاڼې او نور د افغانستان د معلوماتو د مرکز په الکترونیکی ویبپاڼه کې په دیجیتل بڼه (www.afghandata.org) کې د ټولو لپاره دلاسرسۍ وړ دی، چې د اریزونا پوهنتون مرسته ساتل کیږی. د افغانستان د معلوماتو د مرکز په پام کې لری چې له ۱۳۹۵ل. کال څخه تر ۱۳۹۸ل. کال پورې په سلو کې ۶۰۰۰۰۰ پاڼېو پورې اسناد په دیجیتالی بڼه د څېړونکو په واک کې ورکړی.

په کابل پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو مرکز به موجود اسناد اوکلکسیونونه د لوړو زده کړو د وزارت په مرسته د هرات، کندهار، بلخ او ننګرهار پوهنتونونو په واک کې ورکړی او د محصلانو لپاره به  آسانتیا چمتو کړی.