د کتابونو راټولونه

راټولول او فهرست کول(نوی خپاره شوی کتابونه)

نوی نشر شوی کتابونه او سرچینې په دوامدار ډول  د افغانستان د معلوماتو دمرکز له خوا راټولیږی. دغه مرکز مونوګرافونه او پرله پسې خپرونې هم له ملی او نړیوالو بازارونو څخه پیری. سره له دې چې  د کلکسیونونو دپام وړ برخه کورنی او نړیوال بنسټونه او ځینی وګړی دغه بنسټ ته ډالۍ کوی.

ټول را غونډ شوی مواد (مونوګرافونه او په بیلابیلو ژبو خپاره شوی اثار) په دغه کتابتون کې د امریکا د کانګرس په بڼه فهرست شوی او تر ټاکلی موضوع او سرلیک لاندې ایښودل کیږی او د هر سند لپاره یوه د بلنې شمیره جلا کړل شوې ده. دغه ټولې چارې په یوه ستندرد سیستم  دانګلو- امریکن ۲( AACR2) له قوانینو او مقرراتو سره سم فهرست کیږی. فهرست کړل شوی ټولې چارې دافغانستان دمعلوماتو دمرکز ( ACKU) دکتابتون په انلاین دیتابیس کې ثبت کیږی او په یوه ساده لټون سره د( http://catalog.acku.edu.af/) په ادرس کې موندل کیدای شی. دافغانستان د معلوماتو مرکز هرکال ۱۲۰۰۰نوې سرچینې (کتابونه، مونوګرافونه، پرله پسې خپرونې …)فهرست کوی او دمرکز په دیټابیس کې یې په اتلاین بڼه  چې د پلټنې وړتیا لری، دټولو په واک کې ورکوی.