کورسونه

«د څېړنې خونه او اړیکو» یو پروګرام مینه‌والو ته د څېړنې څرنګوالي او څومره‌والي اساسي زده‌کړو کورسونو جوړول دي. دا پروګرام د محصلینو د غوښتنو پر اساس هر کال څو ځلې ترسره کېږي. محصلین د څېړنې د اساسي عناصرو، د څېړنې مفاهیمو او اکاډمیکو څېړنو په اړه اړینې زده‌کړې کوي.

د متن د انتقادي لوستلو او سوچ په اړه د علمي سیمینارونو ترسره کول، د دغې څانګې له نورو پروګرامونو ځنې دي.