څیړنیزې مقالې

د افغانانو په عامیانه شعرونو او سندرو کې د مهاجرت او مهاجر شالید

دغه مقاله

دا مقاله د  مهاجرت او مهاجرو پر موضوع باندې د افغانانو په عامیانه فرهنګ کې په ځانګړې توګه په عامیانه شعر(دوبیتي او لنډیو) او همدارنګه په ترانو، سندرو او موسیقۍ تمرکز لري. د دې طرحې موخه، په فرهنګي برخه کې د فهم او تحلیل رامنځ ته کول دي. هغه فرهنګي ډګر چې افغانان په کې اوسي، د راتلونکې په اړه فکر او تصمیم‌نیونه کوي. دا لیکنه په ځانګړې توګه د مهاجرینو غږ څرګندوي، په یو ډول د هجرت په اړه د هغوی تجربه او د ځان وصف ارزوي.

د قطعیت نشتوالی او د مهاجرت ‌ له‌پاره تصمیم‌نیونه

دا مقاله ” د راتلونکې له‌پاره تصیم نیول: د افغانستان په اړه مطالعه” د څېړنیزې پروژې برخه ده چې د افغانستان د معلوماتو په مرکز کې بشپړېږي. دا مقاله د مهاجرت له‌پاره د افغان کورنیو په تصمیم‌‌نیونه کې د قطعیت(حتمي‌والي) پر نشت، او د افغان کورنیو پر هیلو، اندېښنو او پلانونو یې اغېز څېړي.

 

د قطعیت نشتوالی او د مهاجرت له‌پاره تصمیم نیونه2018

د منازعې په حال هېوادونو کې ساحوي کارونه: ننګونې او حل‌لارې

 دا مقاله د “د راتلونکې له‌پاره تصیم نیول: د افغانستان په اړه مطالعه” د څېړنیزې پروژې برخه ده چې د افغانستان د معلوماتو په مرکز کې ترسره کېږي. دا مقاله د دې څېړنې تګلارې‌پېژندنې او وګړپيژندنې په اړه بحث کوي. دا کیفي څېړنه

  • د منازعي په حال هېوادونو کې ساحوي کارونه: انګېرنې او نه انګېرنې

 

دا مقاله د “د راتلونکې له‌پاره تصیم نیول: د افغانستان په اړه مطالعه” د څېړنیزې پروژې برخه ده چې د افغانستان د معلوماتو په مرکز کې ترسره کیږي. دا مقاله د دې څېړنې تګلاره‌پېژندنې او وګړپېژندنې په اړه بحث کوي. دا کیفي څېړنه پر هغو انګېرنو ولاړه ده کوم چې د وګړپېژندنې څېړونکي د منازعې په حال هېوادونو کې ورسره مخ شوي دي.

د منازعې په حال هېوادونو کې ساحوي کارونه : ننګونې او حل‌لارې 2017 – 01 –

  • د افغانانو او مهاجرت عامه فرهنګ مطالعه: چلند او کمښتونه

دا مقاله د “د مهاجرت بیا کتنه د افغانانو په عامه فرهنګ کې ” د څېړنیزې پروژې برخه ده. چې د افغانستان د معلوماتو په مرکز کې ترسره کېږي. دا لیکنه، د کورنیو او بهرنیو څېړونکو له لوري د افغانانو د شفاهي فرهنګ د مطالعې ارزونه کوي. په ورته وخت کې به هغو بحثونو ته هم کتنه وکړو چې د مهاجرت په اړه په ادبیاتو کې راغلي دي.  

 

د افغانانو او مهاجرت عامه فرهنګ مطالعه: چلند او کمښتونه 2018 – 01