د توانا خپاره شوي کتابونه د بامیان ولایت په نندارتون کې

د ابریشم لارې د جشنوارې په څنډه کې په کابل پوهنتون کې دافغانستان د معلوماتو مرکز د توانا پروګرام له خوا خپاره شوي کتابونه د بامیان ولایت په نندارتون کې نندارې ته کښیښودل شوه.
په دې نندارتون کې د توانا پروګرام له خوا په پښتو او فارسی ژبو ۳۸۰ خپاره شوې کتابونه نندارې ته کښیښودل شوې وه. د نندارتون له پای ته رسېدلو وروسته دا کتابونه د بامیان ولایت د پوهنې ریاست ته ډالۍ شوه.
په دې نندارتون کې تر لسو زیاتو خپرندویانو خپل آثار نندارې ته کښيښودلې وه. د بامیان ولایت وګړو د کتابونو په پېرلو سره له یاد نندارتون څخه هرکلې وکړ او په پراخه کچه یی نندارتون کې ګډون کړې وو.