ځواکمن پروگرام

ماشومانو او لویانو ته د کتاب خپرولو له‌ لارې د کتاب‌لوستلو فرهنګ د دودولو او په افغانستان کې د کتابتونونو د پراختیا او جوړولو پروګرام.


د ځواکمن کتابتونونه

کتابخانه‌های توانا در آغاز، در قالب باکس‌های فلزی تایردار به صورت سیار طرح ریزی شده بود

ډیر نور مطلبونه

د ځواکمن خپرونې

انتشارات توانا، بخش مهم و ارزشمند برنامه‌ی توانا در مرکز منبع معلومات افغانستان است.

ډیر نور مطلبونه