ځواکمن پروگرام

ماشومانو او لویانو ته د کتاب خپرولو له‌ لارې د کتاب‌لوستلو فرهنګ د دودولو او په افغانستان کې د کتابتونونو د پراختیا او جوړولو پروګرام.


د دویم دور لپاره د داستان لیکنې د سیالۍ عمومي بلنه

په کابل پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو مرکز ACKU  د ځواکمن (ABLE) پروګرام له لارې د هیواد په ۳۴

ډیر نور مطلبونه

د ځواکمن کتابتونونه

کتابخانه‌های توانا در آغاز، در قالب باکس‌های فلزی تایردار به صورت سیار طرح ریزی شده بود

ډیر نور مطلبونه