څېړنه

د څېړنې خونې له لارې هڅه کوي چې په هېواد کې د څېړنې او تحقیق مناسب چاپېریال رامنځ ته کړي. د محصلینو روزنه، د څېړنې لارو چارو تدریس، انتقادي شننه او د علمي- څېړنیزو مقالو د لیکلو په برخه کې څېړونکو او محصلینو ته لارښوونه، د دغې خونې له پروګرامونو ځنې دي.


کورسونه

د څېړنې خونه او اړیکو» یو پروګرام مینه‌والو ته د څېړنې څرنګوالي او څومره‌والي اساسي زده‌کړو کورسونو جوړول دي.

ډیر نور مطلبونه

سرچینې

مرکز معلومات افغانستان در پوهنتون کابل دارای اطاق تحقیق و مطالعه مجهز به اینترنت پرسرعت و کمپیوتر است

ډیر نور مطلبونه

څیړنیزې مقالې

مقاله کنونی بر موضوع مهاجرت در شعر عامیانه به ویژه دوبیتی و غزل و همینطور متن موسیقی

ډیر نور مطلبونه

څیړنیزې پروژې

ارتقاء فرهنگ پژوهش در افغانستان از اهداف اصلی مرکز معلومات افغانستان در پوهنتون کابل است

ډیر نور مطلبونه

ABLE Eportal Fuetured Books

په ملي او نړیوالو ژبو څېړنیزو- تحقیقي منابعو ته د لاسرسي سرچینه

___________________