اووه رنګه پتنګ (کاغذ باد)

«اووه رنګه پتنګ» د هغه کتاب نوم دی چې د افغانستان د معلوماتو د مرکز د خپرونو څانګې له خوا په ښکلې بڼه ۲۰×۲۰ سانتي متره کچه خپور شوی دی.

نوموړی کتاب په څلور رنګونو  او دوه څلوېښت پاڼو کې ماشومانو له پاره اووه لنډې روزنیزې کیسې لري.

د نیکه رازونه، د سرو مڼو ونه، کوچنی خبررسوونکې الوتونکې، دغاړه کۍ راز، پنځه ګون، که یو پنډوس وای  او همدا دول اووه رنګه پتنګ (کاغذ باد) دا دهغو کیسو سرلیکونه دي چې په دې ټولګه کې راټولې شوي دي.


$3.00


پیش نمایشخرید

SKU: ACKU0006

Description

اووه رنګه پتنګ» د هغه کتاب نوم دی چې د افغانستان د معلوماتو د مرکز د خپرونو څانګې له خوا په ښکلې بڼه ۲۰×۲۰ سانتي متره کچه خپور شوی دی

Additional information

د کتاب لیکوال

محمد سرور رجایی

پښتو ژباړن

داکتر سید محی الدین هاشمي

خپروونکی

په کابل پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو مرکزACKU-

د چاپ نیټه

1396

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “اووه رنګه پتنګ (کاغذ باد)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *