اووه رنګه پتنګ

 راټولې شوي دي.د نیکه رازونه، د سرو مڼو ونه، کوچنی خبررسوونکې الوتونکې، دغاړه کۍ راز، پنځه ګون، که یو پنډوس وای، اووه رنګه پتنګ (کاغذ باد). دا دهغو کیسو سرلیکونه دي چې په دې ټولګه کې


$5.00


PreviewAdd to cart

SKU: ACKU-0013

Description

«اووه رنګه پتنګ» دهغه کتاب نوم دی چې د افغانستان د معلوماتو د مرکز د خپرونو څانګې له خوا په ښکلې بڼه ۲۰×۲۰ سانتي متره کچه چاپ او خپور شوی دی.

نوموړی کتاب په څلور رنګونو  او دوه څلوېښت پاڼو کې ماشومانو له پاره اووه لنډې روزنیزې کیسې لري چې د ښاغلي محمد سرور رجایی په زیار او کوښښ سره راټولې شوي او د داکتر سید محی الدین هاشمي له خوا پښتو ته ژباړل شوی دی.

 راټولې شوي دي.د نیکه رازونه، د سرو مڼو ونه، کوچنی خبررسوونکې الوتونکې، دغاړه کۍ راز، پنځه ګون، که یو پنډوس وای، اووه رنګه پتنګ (کاغذ باد). دا دهغو کیسو سرلیکونه دي چې په دې ټولګه کې

 

 

د کتاب لیکوال: محمد سرور رجایي

پښتو ژباړن: داکتر سید محی الدین هاشمي

خپروونکی : په کابل پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتو مرکز

د چاپ نیټه: ۱۳۹۶ ل ./ 2017 ز. کال

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “اووه رنګه پتنګ”